צו ירושה

אנו צוברים עם השנים לא מעט נכסים, כמו בית, רהיטים ואלמנטים שונים, לצדם גם לא מעט זכויות ובמצבים מסוימים גם חובות. במקרים בהם אדם הולך לעולמו נותרים כל אלה מאחוריו (למעט קופות הפנסיה וכספי הביטוח, הרלוונטיים להליכים אחרים), האמורים, על פי הדין, לעבור ליורשיו. כל זאת, אלא אם הותיר אחריו צוואה שבה הוא מצווה את כל רכושו לאדם פלוני אלמוני שאיננו יורשו הטבעי.

בין אם כדי לממש את הירושה, ובייחוד במקרים בהם אין צוואה, ובין אם כדי להתנגד לה, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות על מנת להסדיר את העניין כהלכה. עורך דין מקצועי ומנוסה יוכל גם לסייע ללקוחותיו בניסוח צוואה תוך התייחסות לכל הקריטריונים הנדרשים לכך ובהתאם לכל החוקים הקיימים במדינה.

מהי ירושה ומהו צו ירושה?

כאשר מדברים על ירושה מתכוונים להעברתו של רכוש מסוים של מנוח ליורשיו כפי שקובע החוק בישראל. במקרים בהם הותיר אחריו המנוח צוואה, תיקרא הירושה "ירושה על פי צוואה", שכן קיים מסמך משפטי המורה כיצד לחלק ולמי להעביר את הנכסים והרכוש שהותיר אחריו הנפטר, ואילו אם לא הותיר אחרי לכתו צוואה כזו, היא תיקרא "ירושה על פי דין". על פי הדין יורשיו הטבעיים של הנפטר, בהתאם לשיטת הירושה הנהוגה בישראל, הם יורשים בעלי קשר דם.

יחד עם זאת, גם בני זוג, במקרים האלה, ייחשבו כיורשיו הטבעיים של המנוח או קרובי משפחה אחרים, בהתאם לסדר הירושה. קרובי משפחה שטרם נולדו יכללו אף הם ברשימת יורשיו האפשריים של הנפטר, ובתנאי שנולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו. במידה ואין לנפטר יורשים, יועבר עזבונו לידי המדינה וייוצג על ידי האפוטרופוס הכללי מטעם משרד המשפטים. באשר לסדר היורשים, על פי החוק, במקרים של העדר צוואה זכות הראשונים היא לבן הזוג של הנפטר ולילדיו, כאשר החלוקה ביניהם נעשית שווה בשווה.

בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון וילדיו את המחצית הנותרת (אם מדובר בכמה ילדים, תתחלק ביניהם מחצית זו באופן שווה). במקרה של ידועים בציבור, ובהתאם לסעיף 55 בחוק הירושה, במקרים של היעדר צוואה, זכות הירושה של הידוע או של הידועה בציבור היא זהה בדיוק לזו של בן או בת זוג נשוי. כל זאת בתנאי שאינם נשואים לאחר/ת ובתנאי שניתן להוכיח כי אכן קיימו משק בית משותף. אם אין לנפטר ילדים אלא רק בן או בת זוג, תתחלק ירושתו באופן שווה בין בן הזוג לבין הוריו או אחיו/אחיותיו.

על מנת להסדיר את עזבונו של מנוח, ובמקרים בהם לא הותיר אחריו צוואה מסודרת ותקפה, הוחלט על הליך משפטי, המעוגן בחוק, הכולל צו ייעודי, בשם צו ירושה. צו ירושה זה הוא צו משפטי לכל דבר. כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בהתאם לצו יש להגיש בקשה לצו הירושה ישירות ללשכתו של הרשם לענייני ירושה, היושב במשרד המשפטים. אם הותיר אחריו המנוח צוואה תקפה, תוגש, במקרים כאלה, בקשה לצו קיום צוואה.

גם במקרים בהם מתייחסת הצוואה רק לחלק מנכסי המנוח, יחולקו שאר נכסי העיזבון שלו, שאינם מופיעים וכלולים בצוואתו, בדרך של הגשת צו ירושה על פי הדין, שכן חלק זה לא אוזכר בצוואה קיימת. על צו הירושה לא חלה התיישנות ולכן ניתן לממש זכות זו בכל עת.

כיצד מגישים בקשה לצו ירושה?

כדי לקבל צו ירושה, יש להגיש את הבקשה לקבלת הצו ללשכת הרשם לענייני הירושה או לבית הדין הדתי. לכך יש לצרף את כל הטפסים ואת כל המסמכים הנדרשים על פי החוק וכן להוסיף אישור על תשלום האגרה הנדרשת כחלק מהגשת הבקשה. בשלב הראשון יש למלא טופס מקוון באשר לבקשה למתן צו ירושה ואת זאת יש לעשות בעזרתו של עורך דין המתמחה בצוואות וירושות (במקרים מסוימים תוגש הבקשה בכתב).

לבקשה זו יש לצרף צילום תעודת הפטירה של המנוח, תצהיר מטעמו של המבקש (המאומת על ידי עורך הדין המטפל בכך) וכן ייפוי כוח לעורך הדין כדי שיוכל לפעול מטעמו של המבקש כדי לקדם את הבקשה לצו. לאחר שנשלחה הבקשה באופן מקוון אל לשכת הרשם, יבחן התיק בעניינו של המנוח עם קבלתה וכן ייבדק האם הופקדה על ידו צוואה בעבר.

בהמשך ידאג הפקיד המטפל בכך לפרסם בעיתונות וברשומות הרלוונטיות את ההודעה על הגשת הבקשה לצו, כדי לאפשר למתנגדים לה להגיש התנגשות מנומקת בכתב הכולל את כל האסמכתאות הנדרשות לכך. את ההתנגדות לצו הירושה יש להגיש ללשכת הרשמים לענייני הירושה, ולכך יש להגיב בתוך 45 ימים.

התגובה לקבלת הבקשה להוצאת צו ירושה יכולה להיות אחת מהבאות: התגובה הראשונה – האפוטרופוס הכללי איננו מתנגד לבקשה, התגובה השנייה – בקשה להשלמת פרטים (מסמכים חסרים וכו'), התגובה השלישית – בקשה לקיום הדיון בבית המשפט לענייני משפחה. את צו הירושה ניתן לקבל כיום באופן דיגיטלי כקובץ למחשב והוא חתום על ידי רשם הירושה.

מה עושים כאשר אין צוואה?

לא כל אחד עורך בחייו צוואה. המודעות לכך, ובייחוד בשנים האחרונות, רבה, אך עדיין ישנם לא מעט אנשים שאינם מותירים אחריהם צוואה. במקרים כאלה, כאשר אין צוואה, יחולק, כאמור, רכושו של הנפטר בהתאם לחוק. זאת, בניגוד לקיומה של צוואה, שהיא זו המכתיבה כיצד יחולק הרכוש (כלומר, בהתאם להחלטתו של הנפטר וללא קשר לדין, המצוין בחוק). במקרים בהם ישנה צוואה, כדי לממשה יש לקבל צו קיום צוואה, אולם כאשר אין אותה, יש להגיש, כפי שקובע החוק, בקשה לקבלת צו ירושה.

צו הירושה הוא זה המגדיר, במצבים כאלה, מי הם יורשיו של הנפטר וגם מהו חלקם בעיזבונו. בטרם מוציאים את צו הירושה, תתפרסם הבקשה בעיתונות, כאמור, וגם ברשומות, כדי לאפשר לכל מי שמתנגד לכך להגיש את התנגדותו לקיום הצוואה. ניתן, אמנם, להגיש בקשה לצו ירושה ללא סיועו של עורך דין, אולם הדבר איננו מומלץ. אחת הסיבות לכך קשורה באופן הגשת הבקשה. כדי שניתן יהיה לבדוק ולאשר את הבקשה להוצאת צו ירושה, חשוב להקפיד ולהגיש את הבקשה בהתאם להוראות החוק.

אם חסרים טפסים או שמא הבקשה איננו מוגשת כראוי, הטיפול בכך עשוי להתעכב. עורך דין, המתמחה בירושות ובצוואות, יידע כיצד להגיש את הבקשה באופן מקוון ובהתאם לכל הנהלים הנדרשים, לרבות איסוף ושליחת החומרים והמסמכים הרצויים.

בנוסף, בפני המעוניינים להגיש בקשה לצו ירושה עומדות שתי אפשרויות: האחת היא לפנות אל הרשם לענייני ירושה ואילו השנייה היא אל בית הדין הרבני. ישנם הבדלים בין שתי הכתובות הללו ורק עורך דין המתמחה בדיני משפחה יידע לאיזה גורם כדאי לפנות בהתאם לנסיבות העניין.

האם ניתן להתנגד למתן צו ירושה?

כל בקשה, המוגשת למתן צו ירושה, מתפרסמת ברשומות ובעיתונות על מנת לאפשר לכל המעוניינים בכך להגיש התנגדויות. בדרך כלל, ניתן להגיש התנגדות זו בתוך כשבועיים, אלא אם כן מבקשים ארכה מסיבות מסוימות, המצדיקה זאת.

את ההתנגדות למתן צו הירושה יש להגיש אל הרשם לענייני ירושה והוא זה האחראי להעבירה לבית המשפט לענייני משפחה, שכן אין בסמכותו לדון בענייני התנגדויות. חשוב לדעת: כל בקשת התנגדות שכזו נדרשת להיות מנוקמת כהלכה ולכן חשוב שתוגש בעזרתו של עורך דין המתמחה בירושות וצוואות.

מהן העלויות הנלוות להכנת צו ירושה?

הכנת צו ירושה וסיוע של עורך דין המתמחה בכך כרוכים בהוצאות שונות. עבור טיפולו של עורך הדין בעניין זה מתבקש הלקוח, הנעזר בשירותיו, לשלם שכר טרחה, שגובהו משתנה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. במקרים מסוימים, כאשר מדובר בבקשה סטנדרטית ופשוטה, הטיפול יהיה קצר ושכר הטרחה, בהתאם לכך נמוך, אך במקרים בהם זוהי בקשה סבוכה, יידרש טיפול ארוך ומעמיק יותר והתשלום עבור השירות יהיה גבוה יותר.

בכל מקרה כדאי, ואף מומלץ מאד, להשוות מחירים ולבדוק מהו המחיר הריאלי, הממוצע, כיום הנדרש עבור הטיפול. לכל אלה יש, כאמור, להוסיף את אגרות הטיפול למיניהן, לרבות אגרת פתיחת הבקשה למתן צו קיום צוואה (באופן ידני) שעומדת על כ-505 ₪, אגרה מופחתת לפתיחת בקשה באופן מקוון על סך 429 ₪ מאד לעקוב אחר שינויים באשר לגובה האגרות ולפעול בהתאם לכך.

מדוע חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין?

עניינים הקשורים בצוואות ובירושות עשויים במקרים רבים להיות מורכבים, אם כי לא בהכרח. לעיתים הטיפול בהם פשוט ומהיר ולעיתים הוא אתגר של ממש. בכל מקרה בו עולה הצורך בהגשת בקשה לצו ירושה, חשוב מאד להיעזר בשירותיו של עורך המתמחה בכך. הדבר נכון במיוחד כאשר אדם הלך לעולמו מבלי שהותיר אחריו צוואה ונכסיו הם רבים.

במקרים כאלה, מתוך הצורך להוצאת צו ירושה, סיוע של עורך דין הבקיא בכל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות לנושא זה ומכיר לעומק את החוק ואת הפסיקות השונות, יהיה הכתובת הנכונה לפנות ולהיעזר בה. חשוב לזכור – בדומה לתחומים אחרים, גם בתחום הצוואות והירושות חלים שינויים רבים לאורך השנים. תנאים מסוימים משתנים, חלים הסדרים חדשים שיש לקחת בחשבון וגם תיקונים לחוק העשויים לשנות מהותית את התנהלותו של ההליך.

עורך דין מקצועי, הנוהג לעקוב אחר הפסיקות האחרונות והתיקונים הנלווים להן, יידע כיצד ליישם זאת בכל הליך והליך שבו הוא מטפל כדי לשמור על מלוא זכויות לקוחותיו. אם החלטתם לפנות לעורך דין כדי לקדם את עניין הבקשה לצו ירושה וודאו שיש ברשותו הניסיון הנדרש ותאמו איתו פגישת ייעוץ מקדימה.

במסגרת פגישה זו תוכלו לשוחח בנושא, לבחון את ההליכים הנדרשים לקידום ההליך ולצאת לדרך איתו כשאתם יודעים שאתם נמצאים בידיים טובות. עורך הדין יפעל לטובת קידום העניין ויעשה זאת מול כל הרשויות הנדרשות ובהתאם לכל ההליכים הרלוונטיים, המתבקשים על פי החוק.