התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה, המוכרת גם כבקשה לאי קיום צוואה, מוגשת על ידי עורך הדין, הפועל מטעמם של המבקשים אותה, לרשם לענייני ירושה ובמועד הקבוע על פי חוק הירושה. מטרתה של ההתנגדות לצוואה היא למנוע את מתן התוקף המשפטי לצוואה, ומכל סיבה שהיא (הנחשבת כמקובלת מבחינה משפטית ואפשר לטעון אותה כעילה לביטול הצוואה).

אם אכן יצליחו המתנגדים לצוואה להוכיח מדוע יש לקבל את התנגדותם, ידחה בית המשפט, המטפל בתביעה, את הבקשה למתן צו קיום הצוואה ולמעשה הצוואה תיפסל כך שלא יינתן לה כלל תוקף משפטי. יש לא מעט מצבים שאינם מאפשרים הגשת תביעת התנגדות לצוואה וחשוב לדעת אותם על מנת למנוע התנהלות שאיננה תקינה והוצאות מיותרות. מסיבה זו חשוב מאד להיעזר בשירותיו של עורך המתמחה בצוואות וירושות כדי לבחון את כל האפשרויות לפני הגשת התביעה וכן לבחון את הסיכוי לזכות בתביעה.

מהי תביעת התנגדות לצוואה?

תביעת התנגדות לצוואה או התנגדות לקיום צוואה הוא מצב שבו ישנה צוואה אך מתנגדים לה, כלומר, המגישים את התביעה אינם מעוניינים לתת לאותה צוואה תוקף משפטי. את ההתנגדות לצוואה יכול, על פי פסיקתו של בית המשפט, להגיש "מעוניין בדבר", כלומר, כל אדם עם אינטרס כספי כלשהו הקשור בתוצאות הצוואה. למשל, במקרים בהם יורש מתנגד לקיום הצוואה, שכן זו מנשלת אותו מחלקו בעיזבונו של המנוח.

כיצד מתנהל הליך זה?

את תביעת ההתנגדות לצוואה ניתן להגיש רק לאחר שהוגשה הבקשה לקיום הצוואה לרשם הירושות. עם קבלת בקשת ההתנגדות, יעביר רשם הירושות את הבקשה שהתקבלה על ידו לבית המשפט לענייני משפחה שנמצא באותו המחוז בו התגורר המנוח (המצווה). שם תהפוך ההתנגדות לכתב תביעה, כאשר במקרה הזה התובע יהיה המבקש לקיים את הצוואה ואילו הנתבע יהיה זה, המתנגד לה.

על המבקש לקיים את הצוואה להגיש תגובה לאותה התנגדות במסגרת כתב ההגנה, ובהתאם לכך ונתונים נוספים ייקבע בית המשפט את המועד לדיון מקדמי. במסגרת דיון זה יבחן בית המשפט, יחד עם עורכי הדין של הנתבע והתובע את כל הנושאים הנמצאים במרכזה של מחלוקת הסכסוך הדנה בתוקף הצוואה. לאחר מכן ייקבעו מועדים לדיון בהוכחות, במהלכו ייחקרו עדים מטעמם של שני הצדדים בנושאים הקשורים לתוקפה של הצוואה.

בסיום הליך הוכחות זה, יסכם כל אחד מהצדדים את טענותיו ומיד לאחר מכן יפסוק בית המשפט האם אכן תתקבל ההתנגדות או שמא תדחה, כלומר – האם הצוואה בעלת תוקף משפטי או לאו. בעקבות תקנות חדשות של סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקף החל משנת 2020, במקרים של סכסוך ירושה יתקיים הליך של גישור בין שני הצדדים מתוך מטרה לנסות ולגשר על אותן המחלוקות שבין השניים ולהגיע לכדי הסכמות כדי להימנע, בהמשך, מהליכים משפטיים. אם הדבר איננו מתאפשר, ממשיכים להליך של תביעה.

מתי יש להגיש את ההתנגדות?

התנגדות לקיום צוואה ניתן להגיש במועדים שנקבעו בחוק הירושה, בסעיף 72. על פי סעיף זה, מי שמעוניין להגיש התנגדות לצוואה עליו לעשות זאת בתוך 72 שעות מאותו המועד שבו פורסמה הגשת הבקשה לקיום הצוואה בעיתונות היומית. אם לא תוגש ההתנגדות במועד שנקבע בחוק הירושה, יינתן הצו לקיום הצוואה על ידי הרשם לענייני הצוואות ולא ניתן יהיה להגיש יותר את ההתנגדות. במקרים כאלה, הברירה היחידה העומדת לרשותו של המתנגד היא להגיש לבית המשפט תביעה לביטולו של צו קיום צוואה.

הארכת המועד להגשת ההתנגדות – האם אפשרי ואיך עושים את זה?

ניתן להאריך את המועד להגשת ההתנגדות כל עוד לא פורסם צו קיום צוואה. מטרתה של הבקשה להארכת מועד זה, המתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה, היא לאפשר לאותו מתנגד תקופת זמן נוספת, לרוב מספר שבועות, על מנת שיגיש את התנגדותו לקיום הצוואה, וכל זאת בתנאי שנתן סיבה טובה והגיונית להארכת המועד. חשוב לדעת: ישנה מגבלה על מספר הפעמים המותר לאישור הארכת המועד להגשת ההתנגדות. ולכן, לא ניתן להאריך מועד זה עד אין סוף ויש לפעול בחוכמה כאשר מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה.

מהן הסיבות להתנגדות?

התנגדות לקיום צוואה יכולה להיות מכמה סיבות. בית המשפט, בבואו לבחון את תביעת ההתנגדות, מתייחס לכל הטיעונים המשפטיים המוצגים בפניו בעטיים ישנה דרישה לפסול את הצוואה. טיעונים אלה, המכונים עילות משפטיות וגם עילות התנגדות, מפורטים בחוק הירושה והם יכולים להתקבל כסיבות מוצדקות להתנגדות לצוואה. ישנם שני סוגים לעילות לביטול צוואה: עילות התלויות במוריש ועילות התלויות בצוואה עצמה.

על מנת שצוואה תהיה תקפה וכשירה היא צריכה לעמוד בקריטריונים שונים, התלויים, בין היתר, הן בנסיבות חיצוניות שונות כמו מצבו של המוריש בהיבט הקוגניטיבי למשל, והן בנסיבות הקשורות לכתיבת הצוואה. כאשר הדבר קשור למוריש, עליו להיות כשיר לכתיבתה ואם נמצאו אלמנטים המפריעים לכך, ניתן להתנגד לה. כאשר הדבר תלוי בצוואה עצמה, גם כאן עליה לעמוד בכל הוראות חוק הירושה ולכלול בה את כל האלמנטים הנדרשים כדי שתחשב כצוואה וכדי שתוכנה יהיה בר ביצוע.

ברשימת הסיבות להתנגדות לצוואה אפשר למצוא את הסיבות הבאות: אי כשרות לצוות, עשיית צוואה בכפייה, מסירת זכות הציווי, בעוד שצוואה היא מעשה אישי, מסירת זכות הציווי לאחר, הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה כמו אונס או כל איום אחר, צוואה פגומה, טעות סופר, צוואה סתומה, צוואה בלתי מוסרית, בלתי אפשרית או בלתי חוקית, צוואה שבה עדים מעורבים בעריכתה וגם ביטולה של הצוואה על ידי המצווה עצמו.

ישנן, בנוסף לכך, סיבות נוספות ודוגמאות לטענות המבוססות אף הן על עקרונות משפטיים שונים, כמו זיוף צוואה, פסלות לרשת ועוד.

אילו סיבות נחשבות כנפוצות במקרים של התנגדות לצוואה?

ניתן לראות כי ישנן לא מעט טענות אפשריות ומקובלות שניתן להציג בפני בית המשפט כאשר מעוניינים להתנגד לצוואה ולא לאפשר את מימושה. בין הסיבות הנחשבות לנפוצות אפשר למצוא את הסיבה הקשורה למצבו הרפואי של המצווה. במקרים בהם מוגשת תביעת בקשה לאי קיומה של הצוואה בשל מצבו הרפואי של המצווה נדרש בית המשפט לבחון לעומק את הדבר ולבדוק האם אכן אותו מצב רפואי שהוזכר היה קיים והאם ניתן להגדירו כזה המאפשר את ביטולה.

כאשר בית המשפט בוחן מקרה כזה עליו לבדוק האם בעת עריכת הצוואה, חלו על המצווה הגבלות רפואיות כלשהן או הגבלות נפשיות שהגבילו את חוסר הבנתו, כך שפירש בצורה שאיננה נכונה את המציאות סביבו. אם אכן נמצא כך, הרי שניתן להסיק כי מצבו הרפואי או הנפשי לא אפשר לו להכין צוואה כשרה ולכן לא ניתן לקבלה ולאשר את תוקפה המשפטי. כדי להוכיח זאת יש להיעזר בכל העדויות הרפואיות וכל המסמכים הנדרשים, המעידים כי כותב הצוואה לא היה כשיר להכין את צוואתו, מה שעשוי להיות מורכב עבור התובעים.

גם התנגדות לקיום צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת היא סיבה נפוצה הנבחנת אף היא לא אחת על ידי בית המשפט. ישנם מקרים בהם רצון המנוח, בעת שהכין את הצוואה, לא שיקף את רצונו האמיתי, שכן הושפע מאדם אחר. במצבים מסוג זה, על מגיש ההתנגדות לצוואה להוכיח לבית המשפט כי באותה העת שבה ערך המנוח את הצוואה היה גורם כלשהו שעשה מעשה בלתי הולם ובלתי הגון, שבעקבותיו נערכה הצוואה.

השפעה חיצונית זו איננה משקפת את רצונותיו האמיתיים, שאינם מופיעים בצוואה ולכן יש להטיל ספק בה ולבטלה. במקרה כזה בוחן בית המשפט האם המצווה היה בריא וצלול בזמן חתימתו על הצוואה, האם מי שהשפיע על המנוח היה היחיד לעשות זאת או שמא היו אנשים נוספים וכן – מי הם האנשים שאיתם היה המנוח בקשר, כך שאלה, היו יכולים ליהנות מהצוואה.

כאן, יבדוק בית המשפט מי הם האנשים שביקרו אותו בסמוך למועד שבו ערך המנוח את צוואתו, מה היתה תדירות ביקורם, מה היתה מהות הקשר בינם ועוד. כל זאת, על מנת לרכז את כל הנתונים שיכולים לסייע לבית המשפט לבחון האם אכן היה מושפע המנוח מגורמים חיצוניים בעת הכנת הצוואה או לאו.

כיצד ניתן להגיב להתנגדות, במידה ויש כזו?

על מנת להגיב להתנגדות צוואה יש להגיש כתב תגובה להתנגדות לבית המשפט. בכתב תגובה זה יש לכלול את כל אותם הטיעונים המלמדים כי אותן טענות ההתנגדות הן חסרות שחר ולכן יש לדחותן. במסגרת כתב ההגנה על הצוואה יכללו את כל המסמכים והראיות הרלוונטיות שבידו של מבקש קיום הצוואה, או פירוט היכן ראיות ומסמכים אלה נמצאים.

מה חשוב לדעת על הגשת התנגדות לצוואה?

הגשת התנגדות לקיום צוואה איננה עניין של מה בכך ולכן מצריכה סיוע של עורך דין. אם אתם מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה בין אם בשל נישולכם מרכושו של המנוח ובין אם בניגוד למסוכם ולמובטח לכם, חשוב שתפעלו באופן אסטרטגי ותבינו כי רק תכנון מושכל ונכון לטווח הארוך יבטיח לכם את התוצאות הרצויות. ולכן, כאשר אתם מבינים כי ישנו צורך בהגשת תביעת התנגדות לצוואה או ביטלה, עורך דין המתמחה בצוואות ובירושות הוא הכתובת הנכונה.

מומלץ מאד שלא להתפתות לפעול באופן עצמאי או לנתח את הסיטואציה לבד, שכן מדובר לרוב במצב שהוא הרבה יותר פשוט וכלל לא מסובך. יחד עם זאת, התנהלות שאיננה תקינה יכולה להוביל למורכבויות מיותרות ולעיכובים לא רצויים. עורך דין מנוסה, מיומן ומקצועי ידע להעריך את סיכויו של המעוניין בביטול הצוואה אכן להשיג זאת וגם יעזור בקידום התביעה אל מול כל הגורמים הרלוונטיים.

ניהול משא ומתן באופן עצמאי מול המגיש את הבקשה לקיום הצוואה עשוי להיות טעות, ואם אתם בצד השני, התנהלות עצמית וניסיון להגיע להסכמים כלשהם עם המעוניינים להגיש תביעת התנגדות לצוואה יכולה להכשיל אתכם בעתיד. עורך הדין מטעמכם יידע כיצד לפעול ויכין תכנית פעולה אסטרטגית שתאפשר לכם להשיג את המטרה ולטפל בהתנגדות, או לפחות בכל אותן ההוראות הפוגעות או מנשלות אתכם, בצורה הטובה ביותר.